Doetinchem heeft criminaliteit in het vizier

Elke burger moet weten waar hij een verdenking kan melden

Door Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - Het beleid zal opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden om tot het effectief weren en aanpakken van ondermijnende criminaliteit te komen. En het moet voor elke burger duidelijk zijn waar en bij wie hij terecht kan wanneer verdachte signalen worden opgevangen.

Dat zijn twee van de aanbevelingen die Doetinchems burgemeester Mark Boumans heeft uitgesproken tijdens een informatieve raadszitting op donderdag 13 december, waarin hij net als een aantal van zijn collega's in de regio uitgebreid zijn licht liet schijnen op een zeer actueel onderdeel van zijn portefeuille, de ondermijnende criminaliteit. Hoewel het voor de buitenstaander soms lijkt of dit fenomeen in ons land zich vooral in de drugsscene beneden de grote rivieren voordoet gaat het om veel meer en is de dreiging ook in onze regio concreet en beperkt die zich niet alleen tot drugs. Boumans: "Binnen onze veiligheidsregio Noord Oost Gelderland hebben wij afgesproken van ondermijning een beeld te maken en er gezamenlijk tegen op te treden."
Bij het begrip Ondermijning gaat het om criminele activiteiten waarbij legale structuren worden misbruikt en waardoor de fundamenten van de maatschappij worden aangetast. Ondermijning is een vorm van georganiseerde misdaad dichtbij. Het kunnen de buren zijn maar ook een schijnbaar onschuldige huurder van een schuur of bedrijfsruimte. Er is echter veel meer. Boumans: "Ondermijnende criminaliteit is erger dan gewone criminaliteit omdat men gebruik maakt van legale kanalen. Mijn probleem is dat ik er amper iets over kan zeggen, behalve in algemene termen. Dat maakt het zo ingewikkeld. Bij mijn aantreden in mei 2017 was het al een hoofdthema in de toespraak van de Commissaris van de Koning."

Witwassen
Een van de gebieden waarop ondermijning plaats vindt is die van het drugsgebruik, zowel soft- als harddrugs. De handel vindt plaats in de horeca of op straat. Gedumpte zakken wietafval getuigen er soms ook van dat teelt niet ver weg plaatsvindt. Het door criminele activiteiten verkregen geld - het gaat om zeer aanzienlijke bedragen – kan op allerlei manieren witgewassen worden. Investeren in vastgoed is een geliefde manier. Het volgen van geldstromen kan tot de bron leiden, maar dat is een ingewikkeld proces waarvoor de inzet van financiële experts noodzakelijk is. "Er wordt dit jaar een loket ingericht waar de burgers zich kunnen melden. Het is nog niet zo ver, maar na mijn presentatie in december kwamen de eerste spontane reacties al binnen. Opsporing is multidisciplinair, dat wil zeggen dat alle gemeentelijke diensten erbij betrokken worden. Dat zijn onder meer Buha, de omgevingsdienst en Buurtplein die allemaal een rol vervullen en ervoor zorgen dat we een completer beeld krijgen van het probleem."
Behalve de 'gewone' criminaliteit is er ook nog de fraude met budgetten in de zorg. Er zijn mensen en bureaus die zich hierin gespecialiseerd hebben. Met de aanzienlijke geldbedragen die in de zorg omgaan is dit een aantrekkelijke markt voor criminelen.

Centrumfunctie
De in ander verband gewaardeerde centrumfunctie van Doetinchem maakt de gemeente ook voor de criminelen aantrekkelijk. Gezien de omvang van het probleem is de beschikbare opsporings- en handhavingscapaciteit beperkt. Minder dan in de grote steden zijn burgers zich bewust van de dreiging. Er is een aanzuigende werking voor gebruikers van drugs vanuit de omgeving.
Hoewel er soms vermoedens bestaan blijven er zaken waar weinig of geen zicht op is. Leegstand in het buitengebied en op bedrijventerreinen is interessant voor wietteelt en drugsfabricage. Uitkeringsfraude, loverboys, zorgfraude en arbeidsuitbuiting; het zijn allemaal fenomenen waar (nog) moeilijk een vinger achter te krijgen is.
Boumans besloot zijn betoog met een aantal aanbevelingen. Om ondermijnende criminaliteit effectief aan te pakken zal het beleid zal opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Intern moet de samenwerking tussen afdelingen beter en extern de afstemming en het uitwisselen van informatie tussen gemeente, politie en andere instanties die met dit onderwerp bezig zijn. "Opsporing gaat menskracht en dus geld kosten. Door onze krachten zoveel mogelijk regionaal te bundelen proberen we zo effectief mogelijk te werk te gaan. Daar kijken we nu naar."
De informatie en communicatie dienen geoptimaliseerd te worden en elke burger moet weten waar hij terecht kan bij een verdenking. "In het voorjaar stellen we onze aanpak vast. Na de zomer weten de inwoners waar ze met hun informatie en vragen naartoe kunnen. Criminaliteit is zo oud als de mensheid, maar ondermijnende criminaliteit is minstens zo gevaarlijk. Met het beeld dat we al hebben en dat we verder gaan uitbreiden kunnen we maatregelen nemen. De mensen moeten zich ervan bewust zijn dat het overal om ons heen is en dat we alert moeten blijven. Het gaat om de minder zichtbare criminaliteit. Ik blijf hun aandacht hiervoor vragen."

Meer berichten