Stadhuis Doetinchem. Foto: Burry van den Brink
Stadhuis Doetinchem. Foto: Burry van den Brink (Foto: Burry van den Brink)

Wijzigingen tonen zwakke plekken begroting 2018

3,1 miljoen euro in min na eerste helft 2018

DOETINCHEM - Tijdens de behandeling van de Bestuurlijke Monitor in de gemeenteraad van donderdag 1 november worden de zwakke plekken in de begroting 2018 zichtbaar. De loonkosten gaan met 1,3 miljoen euro uit de bocht en ook de topsporthal SaZa blijft een financieel zorgenkind met een extra bedrag van bijna een half miljoen.

Door Bert Vinkenborg

De Bestuurlijke Monitor 2018 is voor het college het middel om inzicht te geven in resultaat, planning en middelen van doelen en activiteiten. De financiële afwijkingen in de eerste zes maanden van het jaar worden zichtbaar gemaakt. Het negatieve saldo van de plussen en minnen laat een bedrag van ruim 3,1 miljoen euro zien. Dit resultaat moet volgens het raadsvoorstel ten laste van de algemene reserve gebracht worden.
Twee posten springen vooral in het oog. Het budget voor de loonkosten dient met 1,3 miljoen verhoogd te worden en de schuld van SaZa moet met krap een half miljoen afgeboekt worden. Dat de budgetten voor het Sociaal Domein, dat bijna de helft van de hele begroting uitmaakt, ook nog met ruim 1,6 miljoen verhoogd moeten worden is pijnlijk maar moeilijk te vermijden.
Steven Kroon (PvdA) vraagt de wethouder om de exploitatie van SaZa nog een keer heel precies te laten doorrekenen. Hij vreest dat er anders een 'Paard van Troje' in het nog op te richten sportbedrijf wordt binnengehaald. Het sportbedrijf is de nog op te richten overheids-bv die belast zou moeten worden met het uitvoeren van het sportbeleid.
Pieter Herngreen (D66) vindt dat de cijfers niet tot vrolijkheid stemmen en vraagt om aanpassing van de gemeentelijke organisatie om de loonsom terug te dringen. Karin Kamps (GL): "Het toekomstige sportbedrijf is niet heilig en staat ter discussie als de doorrekening van SaZa negatief uitvalt." Verschillende raadsleden noemen het uit de hand lopen van de loonsom een zorgenkind waar urgent kritisch naar gekeken moet worden. Niet makkelijk maar wel hoognodig.
In zijn antwoord reageert wethouder financiën Henk Bulten op de kritische opmerkingen vanuit de raad. Hij meent dat de helderheid die door de monitor wordt verschaft de mogelijkheid geeft om bij te sturen. Het beeld is niet erg rooskleurig maar geldt slechts voor één jaar. Zonder de zaken te willen bagatelliseren vraagt hij de raad ook naar het langjarig perspectief te kijken dat wel positief is. Steven Kroon interrumpeert met "En wat gaat u anders doen?" Bulten: "Herschikken voor een beter inzicht."
Het zorgenkind Sociaal Domein bevindt zich deels in de portefeuille van wethouder Maureen Sluiter. Zij zegt toe per direct op te pakken welke maatregelen genomen kunnen worden en dat per kwartaal terug te koppelen, Er zal dan met de raad overlegd worden wat kan en wat wenselijk is, maar er zullen ook keuzes gemaakt moeten worden.
Wethouder Rens Steintjes met onder meer accommodaties en sport in zijn portefeuille zegt in zijn antwoord op de vragen uit de raad dat het college de zorgen van de raad deelt. Een kwartiermaker onderzoekt op dit moment de mogelijkheid een sportbedrijf te vormen waarvan SaZa ook deel uitmaakt. Als het resultaat van dat onderzoek negatief is dan zal opnieuw gekeken moeten worden naar de wenselijkheid van een sportbedrijf. Steintjes: "Dit is voor het college geen heilige koe." De fusiepartners in het sportbedrijf krijgen inzage in elkaars boekhouding. Aan het eind van de vergadering zegt hij de raad toe alsnog met een raadsmededeling te komen met informatie over het tijdspad en de boekhoudingen.
Burgemeester Mark Boumans, met onder andere Personeel en Organisatie in zijn portefeuille, reageert op de kritische opmerkingen en vragen over het uit de hand lopen van de loonsom. De problematiek rond de loonsom is volgens hem niet nieuw. Het gaat erom goede dingen te doen met de kernorganisatie en het inschakelen van dure externen, hoewel soms nuttig, zo veel mogelijk te vermijden. Het college heeft nu een goed beeld van de situatie en weet waarop gestuurd kan worden. Verbeteringen dienen nu getroffen te worden en niet over een jaar met hetzelfde verhaal als nu. Boumans: "De beschikbaar gestelde loonsom is leidend en daar zullen we het mee moeten doen." Over de gemeentelijke organisatie meent hij dat die ook bijzondere klussen moeten kunnen opknappen en die niet aan externen overlaten.
De Bestuurlijke Monitor wordt tenslotte unaniem goedgekeurd.


 

Meer berichten