Peter Drenth (r) en Bart Teunissen. Foto: Bert Vinkenborg
Peter Drenth (r) en Bart Teunissen. Foto: Bert Vinkenborg

Eensgezindheid in raad over plannen binnenstad

DOETINCHEM - De plannen die de toekomst van de binnenstad en de verbinding met de rivier moeten gaan bepalen krijgen op donderdag 9 november de unanieme goedkeuring van de raad. Belangrijke kenmerken van de plannen zijn ontspanning bij het water, via een uitnodigende boulevard de stad in en een stadstreintje.

Door Bert Vinkenborg

Dit omvangrijke plan waarvan de uitvoering tot in 2022 plaatsvindt, heeft opvallende kenmerken. De binnenstad krijgt aansluiting met het gebied aan beide kanten van de Oude IJssel waardoor bezoekers en bewoners de gelegenheid krijgen op en aan het water te ontspannen. Het gebied langs de rivier moet de belevingswaarde van de binnenstad versterken. De Waterstraat wordt een soort boulevard en de belangrijkste entree van de binnenstad. Vanaf de oude brug wordt de oversteek richting centrum breder en uitnodigender. Proeven met afsluiting van de Gaswal en de C. Missetstraat hebben ervaringsgegevens opgeleverd. Een definitieve volledige afsluiting zou andere verkeersaders onnodig belasten. Gekozen is daarom voor een versmalling waardoor het gemotoriseerde verkeer zich in een rustig tempo tussen de rivier en de stad kan verplaatsen.

Lint
De aanleg van een voetgangers- en fietsersbrug tegenover de Walmolen moet bezoekers verleiden tot een 'Rondje Oude IJssel'. Een opvallend element in het plan wordt een watergang die als een blauw lint door de stad slingert. Groene energie wordt aangewend om het water te laten stromen.
Hoewel alle fracties waardering hebben voor de plannen zijn er nog vragen en opmerkingen. Ewout de Jong (SGP-CU) dient een motie in waarin wordt gevraagd een pilot uit te werken en bij de Voorjaarsnota 2018 met een definitief voorstel te komen voor een Stadstrein waarmee bezoekers zich door en rond de stad kunnen laten vervoeren. Wethouder Lambregts neemt de motie over onder het motto dat voor het hele inrichtingsplan geldt 'Starten en doorpakken'. Over de motie hoeft daarom niet meer gestemd te worden. Het integrale inrichtingsplan wordt unaniem door de raad goedgekeurd.

Uitvoeringsagenda
De uitvoeringsagenda die aan de raad wordt voorgelegd bevat een reeks van opdrachten. Enige van de meest in het oog springende zijn extra fietsenstallingen, minder auto's in de binnenstad, doorgaan met evenementen en een permanente waterfontein en ijsbaan op het Simonsplein. De plannen voor een horecaplein aan de Grutstraat is in die zin bijzonder dat het een initiatief is van ondernemer Walter Hendrixen. Hij laat het door hem aangekochte oude Gelderlander-pand daarvoor afbreken om plaats te maken voor een plein. Minstens even bijzonder is dat de gemeente de creatie van dit plan financieel wil ondersteunen met een bedrag van 300.000 euro. Jaco te Hennepe (SP) heeft uitgerekend dat de kosten van het hele binnenstadsplan gekapitaliseerd over twintig jaar boven de 20 miljoen komen en zet daar zijn vraagtekens bij. Zijn voorstel is de kosten te halveren en de looptijd te beperken tot tien jaar. De cofinanciering door de binnenstadondernemers is nog niet helemaal duidelijk en roep bij veel raadsleden vragen op. Robert Ooms (PvLM) meent: "Laat het gebeuren ook als nog niet alles gepolijst is. "

Verleid
Wethouder Peter Drenth hoopt dat ondernemers met dit plan worden verleid daar te gaan zitten waar de gemeente ze het liefst heeft, in de binnenstad. Over de kosten en de bijdrage van de gemeente aan het horecaplein noemt hij de cijfers die erachter schuilgaan. Het geld dat de gemeente erin steekt wordt geleend op de kapitaalmarkt met een looptijd van dertig jaar. Daar komt echter heel veel voor terug in de vorm van economische activiteit en werkgelegenheid. Zijn schatting van de totale omzet in de binnenstad in die dertig jaar beloopt 6 miljard euro.
Als het voorstel in stemming komt krijgt het de unanieme goedkeuring van de raad.

Er blijven wensen ondanks unaniem goedgekeurde begroting

DOETINCHEM - De programmabegroting 2018 haalt op donderdag 9 november met gemak de eindstreep en krijgt unanieme goedkeuring van de raad. Een aantal wensen en opmerkingen komen niet onverwacht.

Door Bert Vinkenborg

Rens Steintjes (CDA) constateert dat Doetinchem het goed doet en is trots op wat bereikt is. Hans Boerwinkel (SP) memoreert de grote veranderingen in het sociaal domein en meent: "Vaak ging het goed maar lang niet altijd. Wij zijn er nog lang niet." Hij roep het college op eerdere bezuinigingen ongedaan te maken.
Nol Verhoeven (VVD) ziet duurzaamheid niet alleen als doel maar ook als kans voor de economische ontwikkeling. Het strengste voor het gevoerde beleid van de coalitie is Steven Kroon (PvdA). Hij ziet als beeld van de periode tot nu toe een gebrek aan samenhang, inspiratie en solidariteit. De voorliggende begroting laat enkele zorgelijke ontwikkelingen zien. Er is een forse stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Op dit moment zijn er 1306 en de tendens is groeiend. Patrick Moors (GBD) noemt de hondenbelasting en vraagt zich af als de controle aan een derde partij wordt overgedragen de baten nog wel tegen de kosten op zullen wegen.

Lees verder op pagina 9

Meer berichten